جزئیات مطلب

edit
تاریخ ایجاد: یک شنیه 01 اردیبهشت 1392 تعداد بازدید: 23949 تعداد نظرات ارسالی: 1 نویسنده:
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ‌حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس مصوب هیأت وزیران (ابلاغی وزارت کشور به شماره 88127/1/3/37 مورخ 88/05/14)

وزارت کشور بر اساس ماده 19 آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس مصوب هیئت محترم دولت ابلاغی به شماره 89370/ت32680ک مورخ 87/06/03، دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس را با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و راه و ترابری به شرح ذیل بررسی و تصویب نمود.

 

ماده1-  اصطلاحات و عبارات زیر در این دستورالعمل دارای معانی و مفاهیم زیر می‌باشند:

الف- آیین‌نامه: منظور آیین‌نامه حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس مصوب هیأت محترم وزیران است.

ب- مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی است که جهت ایجاد محیط مناسب یاددهی و یادگیری و بهبود فرآیند تعلیم و تربیت بر مبنای قوانین و مقررات مربوطه جهت تحقق اهداف معین تأسیس و با نظارت آموزش و پرورش مسئولیت اجرای برنامه‌های مصوب پرورشی و آموزشی را در دوره معین تحصیلی عهده‌دار می‌گردد.

ج- موسسات یا شرکت‌ها و یا گروه‌های پیمان‌کاری خودروهای حمل و نقل دانش آموزان: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با رعایت مقررات مندرج در آیین‌نامه تا تصویب اساسنامه موسسات حمل و نقل دانش آموزان، با دریافت پروانه از شهرداری‌ها یا بخشداری‌های مربوط بر حسب مورد به امور حمل و نقل دانش‌آموزان در داخل یا خارج شهرها اشتغال دارند.

تبصره: اشخاص حقیقی بر حسب نیاز و دارا بودن شرایط لازم با معرفی آموزش و پرورش و تأیید و اخذ مجوز از شهرداری‌ها و بخشداری‌های مربوط می‌توانند صرفاً در امور حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس فعالیت نمایند. این گونه اشخاص می‌بایستی حداکثر طی مدت یک سال تحصیلی در قالب شرکت‌های حقوقی ساماندهی شوند و ادامه فعالیت این قبیل اشخاص بدون انطباق وضعیت با شرایط مندرج در آیین‌نامه مربوطه برای سال­های بعد ممنوع می‌باشد.

 

ماده 2- حمل و نقل دانش‌آموزان با خودروهای با ظرفیت کمتر از 4 نفر ممنوع می‌باشد.

 

ماده 3- شهرداری و بخشداری‌ها بر حسب مورد موظفند با همکاری آموزش و پرورش محل حداکثر تا آخر تیرماه هر سال نسبت به تأمین نیازهای حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس از خودروهای تحت پوشش پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورده و مراتب را به آموزش و پرورش مربوط اعلام نمایند و چنانچه تعداد موردنیاز و درخواست آموزش و پرورش اضافه بر ظرفیت‌ها و امکانات شهرداری‌ها و بخشداری‌ها باشد، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها با معرفی کارگروه حمل و نقل دانش‌آموزان مدرسه با فراخوان محلی و با رعایت مفاد آیین‌نامه با صدور مجوز لازم نسبت به تأمین کسری خودروهای مورد نیاز اقدام نمایند.

 

ماده 4- رانندگانی که موظف به ارائه خدمات حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس در ایام و ساعاتی که آموزش و پرورش تعیین می‌نماید، هستند مجاز به ارائه خدمات خصوصی و عمومی دیگر نمی‌باشند.

 

ماده 5- شهرداری‌ها و بر حسب مورد بخشداری‌ها موظف‌اند جهت صدور گواهی صلاحیت رانندگان خودروهای حمل و نقل دانش‌آموزان از حراست آموزش و پرورش گواهی عدم سوء شهرت رانندگان را دریافت نمایند.

 

ماده 6- کارگروه موضوع ماده 18 آیین‌نامه در سطح استان عبارتند از: 1 نفر نماینده آموزش و پرورش، 1 نفر نماینده شهرداری و حسب مورد بخشداری و 1 نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان، دعوت از نماینده مدیران مدارس، راهور ناجا و استانداری حسب مورد بدون حق رأی بلامانع است. دبیر کارگروه نماینده آموزش و پرورش و دبیرخانه در ادارات آموزش و پرورش مستقر خواهد بود.

تبصره 1- در سطح شهرستان‌ها و نواحی و مناطق تابعه استان نیز مسئولیت ارزشیابی، مدیریت و کنترل حمل و نقل دانش آموزی بر عهده کارگروهی مشابه استان می‌باشد.

تبصره 2- شیوه‌نامه اجرایی جلسات و وظایف اعضاء منطبق با آیین‌نامه و این دستورالعمل توسط دبیرخانه کارگروه موضوع ماده 18 تهیه و پس از تصویب با رأی اکثریت اعضاء اجرا می‌شود.

تبصره 3- مصوبات کارگروه با امضای استانداری یا فرمانداری و حسب مورد بخشداری جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

ماده 7- نرخ خدمات مربوط به حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس در آخر فروردین ماه هر سال توسط کارگروه موضوع ماده 18 آیین‌نامه پیشنهاد و پس از تصویب شورای شهر حداکثر تا 15 خرداد ماه جهت اجرا از اول سال تحصیلی ابلاغ می‌گردد.

تبصره 1- چنانچه شورای اسلامی شهرها، تصمیم به افزایش نرخ پیشنهادی کارگروه مذکور نماید، کارگروه حمل و نقل دانش‌آموزان مدرسه اجازه خواهد داشت تا بر اساس مفاد قسمت دوم از ماده 3 این دستورالعمل، نسبت به تأمین خودروهای موردنیاز با نرخ پیشنهادی خود اقدام نماید.

تبصره 2- نرخ خدمات حمل و نقل دانش‌آموزان بر اساس ظرفیت مندرج در کارت شناسایی خودرو و با کسر راننده یا مراقبین دانش‌آموزان محاسبه می‌گردد.

 

ماده 8- مدیر مدرسه موظف است پس از دریافت نرخ خدمات مصوب نسبت به انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی که به تأیید شهرداری یا بخشداری رسیده و مجوز آنها صادر شده است در پنج نسخه اقدام و پس از امضاء طرفین قرارداد (مدیر مدرسه، شرکت یا موسسه خدمات رسان و تأیید نماینده شورای انجمن اولیا و مربیان منطقه و ناحیه) یک نسخه آن را به انجمن اولیا و مربیان و نسخ دیگر را به ترتیب به مدیر مدرسه، شخص حقیقی یا حقوقی (خدمات رسان) و شهرداری یا بخشداری و راهنمایی و رانندگی محل ارسال دارند.

تبصره 1- نمونه تیپ قرارداد توسط آموزش و پرورش تهیه و پس از تصویب کارگروه موضوع ماده 18 آیین‌نامه ارائه خواهد شد.

تبصره 2- تنظیم قرارداد به عهده کارشناسی حقوقی آموزش و پرورش خواهد بود.

تبصره 3- اخذ هرگونه وجه اضافی مازاد بر نرخ مصوب به هر میزان و عنوان ممنوع است و متخلفین طبق قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 

ماده 9- دستورالعمل تعیین نوع و نحوه استفاده از علایم ممیزه توسط کارگروه موضوع ماده 19 آیین‌نامه تهیه و پس از تصویب شورای عالی هماهنگی و ترافیک شهرهای کشور ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 10- در شهرهای بزرگ که قانون طرح ترافیک یا زوج و فرد اجرا می‌شود خودروهای حمل و نقل دانش‌آموزان فقط با برچسب دریافتی از شهرداری در زمان انتقال دانش‌آموزان به مدارس و یا به مقصد (محل سکونت) می‌توانند در این محدوده رفت و آمد نمایند. تصویب تعداد و محدودیت زمانی برچسب‌های دریافتی شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور خواهد بود.

تبصره 1- رفت و آمد این‌گونه وسایل در ایام تعطیل مدارس و ایام حضور دانش‌آموزان در مدرسه مطابق زمان‌بندی آموزش و پرورش و تابع قوانین و مقررات حمل و نقل عمومی می‌باشد.

تبصره 2- طرح برچسب تابلوهای خودروهای حمل و نقل دانش‌آموزان پس از تأیید اعضای موضوع ماده 19 آیین‌نامه توط شهرداری یا بخشداری‌ها چاپ خواهد شد.

تبصره 3- پیمانکاران موظفند نسبت به تهیه و توزیع برچسب‌ها و تابلوها جهت استفاده در خودروهای حمل و نقل دانش‌آموزان اقدام نمایند. بدیهی است استفاده از آن در زمان غیر سرویس‌دهی مجاز نمی‌باشد.

 

ماده 11- تأمین خودروهای حمل و نقل دانش‌آموزان در مدارس حومه و شهر یا روستا مرکزی و مدارس روستایی و شبانه‌روزی بر عهده بخشداری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوده و مطابق با ماده 18 آیین‌نامه این خودروها ارزشیابی، مدیریت و کنترل خواهند شد.

 

ماده 12- وظایف و شرایط تکمیلی مراقبین، اولیا، چگونگی دریافت و هزینه حمل و نقل دانش آموزان، ثبت مشخصات رانندگان و عوامل اجرایی، دانش آموزان، چگونگی رسیدگی به شکایات اولیا، فرم‌های ارزشیابی و نظرخواهی، گزینش راننده، شرح وظایف و تعهدات پیمانکاران یا تأمین کنندگان خودروهای حمل و نقل دانش‌آموزان مطابق شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که توسط آموزش و پرورش تهیه و ابلاغ می‌شود.

 

ماده 13- تخلف از نظامات این دستورالعمل دارای مسئولیت مدنی است و متخلفین علاوه بر محدودیت‌ها و محرومیت‌های مندرج در آیین‌نامه مکلف به جبران ضرر و زیان وارده ناشی از تخلف به اشخاص زیان دیده می‌باشند.

 

ماده 14- هرگونه اختلاف نظر در تفسیر و تبیین این دستورالعمل به کارگروه موضوع ماده 19 آیین‌نامه ارجاع می‌گردد و نظریه این کارگروه با امضای وزیر کشور لازم الاتباع می‌باشد.

 

ماده 15- این دستورالعمل در 15 ماده و 11 تبصره تهیه و در تاریخ 1388/04/30 به تصویب رسید.

 

صادق محصولی                                             

وزیر کشور                                                 

printrating
  نظرات

profile photo نظر جدید

نظر جدیدسلام
باتوجه به اینکه وزارت آموزش وپرورش از نیروهای متبحر استفاده نمی کند دستورالعمل توسط کارکنان اداره کل تهران تهیه میشود و آنها کپی میکنند و در اختیار کل کشور قرار میدهند ومیگویند وزارت خانه انجام داده . عدم مدیریت حقوقی در این زمینه کاملا مشهود است و در وزارت همه رابطهی مشغولند و توانایی کاری ندارندمتاسفانه

ارسال توسط ناشناس در تاریخ 1397/04/06 11:37:15 ق.ظ
حذف تایید نشده

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد