جزئیات مطلب

edit
تاریخ ایجاد: سه شنبه 03 اردیبهشت 1392 تعداد بازدید: 4259 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده:
قرار داد واگذاری مینی‌بوس و بهره‌برداری از خطوط حمل و نقل همگانی شهر و حومه به بخش خصوصی

ماده اول: طرفین قرار داد

این قرار داد در اجرای ماده 10 قانون مدنی و بر اساس دستورالعمل واگذری مینی‌بوس و  بهره‌برداری از خطوط حمل و نقل همگانی به بخش خصوصی، با توافق کامل فیمابین مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که به اختصار سازمان نامیده می‌شود از یک طرف و آقایان ( . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . ) / تعاونی (. . . . . . . . . . . . . .. .  .  . .) فرزند . . . . . . . . . .. . شماره شناسنامه . . . . . . . . .  . . . تاریخ تولد . . . . . . . . / شماره و تاریخ ثبت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  صادره از . . . . . . . . . . . . . . / محل ثبت . . . . . . . . . . به آدرس مالکین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / شرکت یا تعاونی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که از این پس طرف قرارداد نامیده می‌شود، با رعایت مواد مشروحه ذیل منعقد می‌گردد. بدیهی است طرفین قرار داد متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد آن می‌باشند.

 

ماده دوم: موضوع قرار داد

امتیاز جابجایی مسافر در تمام طول خط/ مسیر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . از مبدأ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . . . به مقصد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . با مینی بوس شماره  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .

 

ماده سوم: مدت قرارداد

مدت زمان واگذاری موضوع این قرار داد از تاریخ انعقاد قرار داد به مدت هفت سال خواهد بود. تمدید قرار داد با توافق طرفین امکان‌پذیر می‌باشد.

 

ماده چهارم: مبلغ قرار داد

طرف قرار داد موظف است پس از  بهره‌برداری در روز اول ماه بعد، حق  بهره‌برداری از خط / مسیر واگذاری را به مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال به حساب شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سازمان نزد بانک . . . . . . . . . . . . شعبه . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداخت و رسید آن را به سازمان تسلیم نماید.

طرف قرار داد  می‌بایست تضمین‌های لازم را برای اجرای تعهدات مالی خود نسبت به حق  بهره‌برداری به سازمان بسپارد تا در صورت عدم اجرای تعهدات از آن طریق نسبت به استیفای حقوق سازمان اقدام گردد.

 

ماده پنجم: شرایط واگذاری و تعهدات طرفین

     1. ساعات کار روزانه مینی‌بوس واگذار شده حداقل به میزان 8 ساعت در روز بوده و در صورت اعلام نیاز از سوی سازمان تا 12 ساعت در روز قابل افزایش می‌باشد. برنامه زمان‌بندی وتغییرات آن در شرایط مختلف توسط سازمان به طرف قرار داد ابلاغ می‌گردد.

تبصره: در روزهای جمعه و سایر تعطیلات رسمی، فعالیت سرویس‌دهی در خط / مسیر بر اساس برنامه فعالیت روزهای تعطیل الزامی است. ضمناً طرف قرار داد بنا به درخواست سازمان یک روز در هر ماه با دریافت نرخ کرایه متناسب که با توافق طرفین تعیین می‌شود، مینی‌بوس را جهت سرویس‌دهی‌های خاص در اختیار سازمان قرار  می‌دهد.

     2. خارج شدن از خط / مسیر به دلایل مختلف و جابجایی مسافر در خارج از خط / مسیر تعیین شده توسط بهره‌بردار، صرفاً  می‌بایست با موافقت قبلی سازمان صورت پذیرد. بدیهی است خارج شدن از حومه شهر برای جابجایی مسافر در هر صورت ممنوع می‌باشد.

      3. رعایت کیفیت و نحوه جابجایی مسافر در خطوط که از طرف سازمان ابلاغ می‌گردد از جمله ایمنی در حرکت و اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی، زمان توقف در مبدأ و مقصد و ایستگاه‌ها، تعداد مسافر نشسته و ایستاده، نظافت، راحتی و آسایش داخل مینی‌بوس و رعایت شئونات اسلامی از طرف راننده و  بهره‌بردار الزامی می‌باشد.

تبصره: در صورتی که قصور یا تقصیر راننده و یا  بهره‌بردار منجر به ایجاد نارضایتی مسافران گردد و موضوع از طرف سازمان تایید شود و یا به موجب گزارش ناظر یا بازرس سازمان نحوه و کیفیت سرویس‌دهی تنزل پیدا کند، برای بار اول تذکر کتبی به  بهره‌بردار ابلاغ می‌گردد و در صورت تکرار ضمن توبیخ، موضوع برای رسیدگی به کمیته رسیدگی به تخلفات و حل اختلافات (موضوع ماده 20 دستورالعمل واگذاری مینی‌بوس و  بهره‌برداری از خطوط حمل و نقل همگانی شهر و حومه) و عنداللزوم به مراجع انتظامی یا قضایی ارجاع می‌گردد. در صورت اختلال در امر جابجایی مسافر، سازمان از جایگزینی تعدادی از مینی‌بوس‌های خطوط دیگر استفاده می‌نماید.

     4. نرخ کرایه در هر یک از خطوط / مسیر بر طبق مصوبه شورای اسلامی شهر خواهد بود و  بهره‌بردار نمی‌تواند بدون اطلاع سازمان و تصویب شورای اسلامی شهر نسبت به افزایش کرایه اقدام نماید.

      5.  بهره‌بردار و راننده موظف‌اند که آیین‌نامه انضباطی مورد توافق را که در اجرای این قرار داد توسط سازمان حمل و نقل همگانی تهیه و ابلاغ می‌شود رعایت نمایند.

      6. هرگونه اقدام تبلیغاتی به وسیله مینی‌بوس‌های واگذاری در چارچوب قوانین و مقررات جاری و تحت نظارت سازمان صورت می‌گیرد و  بهره‌بردار موظف است حداکثر پانزده درصد (15%) درآمد ناشی از تبلیغات را به سازمان پرداخت نماید.

       7. طرف قرار داد موظف است کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی را رعایت نماید.

      8. هرگونه اختلاف احتمالی در تفسیر یا اجرای مفاد قرار داد فیمابین سازمان و طرف قرار داد، بایستی ابتدا به کمیته رسیدگی به تخلفات و حل اختلافات (موضوع ماده 20 دستورالعمل واگذاری مینی‌بوس و  بهره‌برداری از خطوط حمل و نقل همگانی شهر و حومه) ارجاع و در صورت عدم توافق، نظریه کمیته همراه با مدارک مربوط به مراجع قانونی ذیربط ارسال گردد.

      9. طرف قرار داد می‌تواند حداکثر تا دو روز در هر ماه جهت سرویس و نگهداری مینی‌بوس واگذاری، با موافقت سازمان از فعالیت در خط / مسیر تعیین شده خارج گردد.

تبصره 1: دوروز مورد نظر صرفاً در طول همان ماه برای هر مینی‌بوس قابل استفاده می‌باشد.

تبصره 2: طرف قرار داد  می‌بایست ترتیبی اتخاذ نماید تا از خروج هم‌زمان مینی‌بوس از خط / مسیر خودداری گردد. بدیهی است سازمان به شرطی با خروج مینی‌بوس طرف قرار داد از خط موافقت می‌نماید که حداقل 70% ناوگان در طول خط / مسیر واگذاری فعال باشند.

     10.  در موقع مرخصی یا بیماری و یا مواقع ضروری، طرف قرار داد موظف است نسبت به جایگزینی یک نفر راننده کمکی واجد شرایط با مسئولیت خود جهت انجام تعهدات موضوع قرار داد و مسئولیت‌های بعدی آن اقدام نماید.

     11.  طرف قرار داد حق ندارد موضوع قرار داد را به هیچ کدام از صور مختلف جزیی، کلی و یا مشاعی و تحت عناوین صلح، هبه، وکالت و غیره بدون هماهنگی و کسب مجوز از سازمان به غیر واگذار نماید.

      12.  شرایط اختصاصی رانندگان

  • دارا بودن گواهی‌نامه مجاز
  • دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت
  • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی یا مدرک معادل آن از نهضت سوادآموزی
  • بودن حداکثر سن 50 سال
  • دارا بودن گواهی سلامت جسمانی و روانی مورد تأیید مراکز بهداشتی در حد نیاز رانندگی
  • دارا بودن دو سال سابقه کار مفید با  گواهی‌نامه مجاز
  • نداشتن شغل دیگر
  • سکونت در شهر مذکور
  • دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و نداشتن سوء شهرت و ارائه گواهی عدم اعتیاد

 

ماده شش: فسخ قرارداد

در شرایط زیر قرارداد فسخ می‌گردد:

      1. در صورت عدم رعایت هر یک از تعهدات مندرج در موارد مذکور در این قرارداد، موضوع پس از تذکر و توبیخ منجر به صدور رأی کمیته رسیدگی به تخلفات و حل اختلافات (موضوع ماده 19 دستورالعمل نحوه واگذاری و  بهره‌برداری از خطوط حمل و نقل همگانی شهر و حومه به بخش خصوصی) مبنی بر احراز تقصیر طرف قرار داد باشد.

        2. در صورت فوت طرف قرارداد و عدم انجام تعهدات وی توسط وارث قانونی

        3. در صورتی که طرف قرار داد به هر علتی درخواست فسخ قرارداد را نموده و سازمان نیز با فسخ قرارداد موافقت نماید.

 

                     امضاء:                                                                                                   امضاء:

سازمان حمل و نقل همگانی شهر و حومه                                                       طرف قرار داد

 

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد