ارکان اتحادیه

ارکان اتحادیه عبارتند از:
1. مجمع عمومی
2. هیات مدیره و مدیر عامل
3. بازرس (حسابرس)
 
مجمع عمومی اتحادیه بصورت عادی یا فوق العاده از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1. دو نفر نماینده حمل و نقل و ترافیک به انتخاب معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور 
2. مدیران عامل سازمان‌های حمل و نقل همگانی شهری کشور
 
هیات مدیره
هیات مدیره اتحادیه مرکب از افراد ذیل می باشد:
1. دو نفر نماینده حمل ونقل و ترافیک بعنوان عضو اصلی به انتخاب معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
2. پنج نفر بعنوان اعضای اصلی و 2 نفر بعنوان عضو علی البدل با انتخاب مجمع صورت می‌گیرد که اعضاء علی البدل می‌توانند در صورت دعوت در جلسات شرکت کنند ولی حق رأی ندارند.
3. هیات مدیره از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر دیگر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر هم به عنوان منشی انتخاب می نماید.
 
مدیر عامل
مدیر عامل اتحادیه از افراد بصیر، مطلع و ذیصلاح که علاوه بر داشتن مدارج علمی دارای تخصص و تجربیات کافی در زمینه مسائل حمل و نقل شهری و شهرداری¬ها به ویژه حمل و نقل عمومی باشد.
 
بازرس (حسابرس)
مجمع عمومی مکلف است از میان افراد بصیر و صالح و کاردان و آگاه به مسائل مالی و حسابرسی یک شخص حقیقی با مدارک علمی لیسانس حسابداری یا مدیریت بازرگانی و اقتصاد و یا یک شخصیت حقوقی متخصص در رشته مالی را بعنوان حسابرس (بازرس) برای مدت یکسال انتخاب و منصوب نماید.